Teremtsünk teret a találkozásra!
Free Call 123-456-7890
Aquarius kovásza

EZEN A VILÁGON MINDEN KÜZDELEMNEK KÉT NÉZETE VAN. AHOGYAN AZ EMBER MEGSZÜLETIK A SÖTÉT ANYAÖLBŐL, ÉS ÁTTÖR A GNOSZTIKUS VILÁGOSSÁGHOZ, ÚGY SZÜLETIK AZ EMBERISÉG A FÖLDI TERMÉSZET TERÜLETÉN, S ÚGY HÍVJÁK EL A GNOSZTIKUS VILÁGOSSÁGHOZ IS. ENNEK MEGFELELŐEN LÉTEZIK A TERMÉSZETEMBER ÉS A SZELLEMEMBER. SÖTÉT REJTÉLYEK FONNAK KÖRBE ÉS KÖTNEK BENNÜNKET, DE UGYANEZEKNEK A REJTÉLYEKNEK A RAGYOGÓ MEGOLDÁSAI VILÁGOSÍTJÁK MEG TUDATUNKAT ÉS SZABADÍTANAK IS MEG MINKET.

Ezen a világon negatív és pozitív, női és férfi elv áll egymással szemben. A kovász által képviselt erőnek is kétféle hatása lehet. Káros hatását tekintve a kovász erjedési folyamatot hoz létre, ami átváltozásokat idéz elő és láncreakció szerű folyamatokat vált ki. Ennek az erjedési folyamatnak a hatása pusztító és bomlasztó, következménye pedig elfajulás.
Létezik azonban az a kovász is, mely áthatja a tésztát, hogy végül a kenyeret emészthetővé tegye. A kovásznak tehát kétféle hatása lehet: egy rossz és egy jó. Mindezt az erkölcs nyelvére áttéve egyrészt a morális elfajulás képe látható a helytelen és elrontott életvitel esetében, másrészt pedig a pozitív hatás képe, amely hatás az egész embert átjárja. Ilyen módon működik Aquarius, a Vízöntő kovásza a mi időnkben.
A Vízöntő a felemelkedés, szabadság és megvilágosodás korszaka. Micsoda lelkesítő erő áradhat a „Vízöntő” szóból annak számára, aki ismeri ennek a hangzásnak az igazi jelentését! Sokan, mindenekelőtt azok, akik az élet szellemi oldala iránt érdeklődnek, gondolkodásukat a Vízöntő céljára irányították, az oly régen várt és ápolt eszményképre.

A Vízöntő hatása alól senki sem vonhatja ki magát. Ahogyan a kovász áthatja a kenyeret, úgy hat Aquarius sugárereje az emberiségre. Ez az erő áldássá válhat mindazok számára, akik megnyitják magukat pozitív hatásának, úgy, hogy az összetöretésben kitartva áttörnek a valóságos szellemi átéléshez.
Akik azonban negatívan szembeszegülnek tevékenységével, és csak öntudatlanul reagálnak erre a kozmikus befolyásra, azok a Vízöntő-sugárzást bomlasztónak, megsemmisítőnek és elkorcsosítónak tapasztalják. Úgy érzik, megtámadta őket egy olyan hatalom, amely minden, általuk oly nagyra becsült értéket kiver a kezükből – és félelem fogja el őket.
Vannak, akik azt hiszik, hogy a Vízöntő elhozza számunkra a civilizáció oly hőn vágyott szárnyalását, és hogy az egész világ részese lesz az új kultúrának és az új kultúra áldásainak. Valóban, a civilizáció napjainkban hatalmas léptekkel halad előre. Nem minden nép tapasztalja azonban áldásosnak a modern kultúrával és az úgynevezett keresztény vallással való kapcsolatot! Pedig az igazi Vízöntő-sugárzás csak örömöt jelenthet, mert a Krisztus-szívből ered. Csakhogy onnan származik a könnyek keserű pohara is.

MI KÖZE A VÍZÖNTŐNEK KRISZTUSHOZ?

Mivel az ember nem tudja – de leginkább nem akarja – megérteni, hogyan egyesül Aquarius, a kozmosz a Krisztus-sugárzással, azért mesélnek és tesznek világszerte oly sok bolondságot! Az emberiség még mindig nem fogta fel a mélységes Krisztus-titkot.
Istentől születve
– Ex Deo nascimur;
Krisztusban meghalva
– In Christo morimur;
A Szent Szellem által újjászületve
– Per Spiritum Sanctum reviviscimus.
Ha mi, a Szellemet keresők, utolsó sóhajunkkal, a visszalépő ÉN magányában alászállunk a természet szerint, akkor a lélek érintkezésbe kerül a Szellemmel, és Krisztusban újjászületik. Ez a titok!
Ahhoz, hogy megértsük a Vízöntő munkáját, ismernünk kell a szent Három-Egység jelentését: Természet – Krisztus – Szellem. Ha ezt a működést nem értjük, és egyedül csak ehhez a természethez tartjuk magunkat, akkor Aquarius kovásza a pusztuláshoz vezet bennünket, mert akkor nem születhetünk újjá a Szent Szellemben.

A VÍZÖNTŐ VÁLASZÚT ELÉ ÁLLÍTJA AZ EMBERISÉGET

Aquarius jelképe a vizeskorsót cipelő ember, akit a tanítványoknak – Jézus Krisztus útmutatására – követniük kell. „Kövessétek a vízhordót egészen addig a házig, ahová belép”, így mondja Jézus. Kövessétek az utat, amelyet az Élő Víz egyenget a pusztuló világban, és elkészítve találjátok „az Úr vacsoráját”. Aki a vízhordót követi, azt mind felhívják Via Dolorosájának a teljesítésére. Azok lesznek az Úr tanítványai, akik ebben a vízhordóban felismerik a vezetőt, a kovászt, amely feltöri őket a jóra. Akkor Uránusz, mely az elektromosság és az étererő felett uralkodik, a világító és melegítő tüzet hozzáfűzi az Élő Víz áramához. Ha mi a Szellem felé igyekvő emberek vagyunk, akkor összekapcsoljuk a fejet a szívvel. Az Élet Vize akkor felfelé áramlik szívünkből a gondolkodás szent tüzéhez. Ezáltal új emberekké válunk, akik valóban új felfedezéseket, különleges felfedezéseket tesznek, és csodálatos titkokat lepleznek le.
Ha azonban tömegemberek maradunk, akkor mindkét áramlat, a vízé és a tűzé is hanyatláshoz, olyan felfedezésekhez vezet bennünket, amelyek negatív értelemben semmisítenek meg és törnek össze minket. Ezekből a negatív reakciókból születnek a megsemmisítő fegyverek, amelyek a mindent felégető tüzet hozzák az emberiségre.

Aquarius kovásza

Isten háromságos erejére hangolódva az embert belső tudati határainak összetöréséhez és szellemi látóhatárának kiszélesítéséhez vezetik. Ezen kívül az új idő nagyon kedvez az okkultizmus kibontakozásának is. Ezt mutatja a növekvő érdeklődés a középkor mágikus titkai és a természeti népek titkai iránt. A Vízöntő valóban valami újat hoz – legyen az bár a jóra vagy a rosszra való. Mint a háromszoros kovász a kozmoszban, Aquarius hatással van az egész emberiségre, és színvallásra készteti. A végső eredmény fogja bizonyítani, vajon az anyag el tudja-e viselni ezt a kovászt, vagy sem.

A VÍZÖNTŐ BELSŐ TAPASZTALÁSOKRA KÉSZTET

A közönséges spiritiszta, aki csak természetellenes és együgyű kíváncsiságból szeretne ismereteket szerezni a túlvilágról, természetesen nagyon érdekesen tud beszélni olyan dolgokról, amelyeket egyáltalán nem is fog fel! Érzi, hogy a Vízöntő-befolyás őt is megtámadta, és úgy gondolja, hogy ő már szellemi ember.
Micsoda tévképzet! Éppen csak Aquarius kovásza végezte el benne munkáját, és lényét felkavarta egy forradalmi erővel. Lényében robbanások mennek végbe, egy sereg tapasztalat formájában. Akár akarja, akár nem, tovább sodródik a belső tapasztalatok útján.

Aquarius, a Vízöntő. XV. századi freskó, Pádua, Olaszország
És vajon élhetjük-e az önzetlen áldozatkészséget, amelyet Uránusz követel meg tőlünk, anélkül, hogy teljesítenénk az in Christo morimur elvet? Senki sem menekülhet az őt feltörő állatövi befolyásoktól. Senki, hacsak nem szállott alá teljesen Krisztusban, hogy azután a Szent Szellemben feltámadjon. Számára pedig akkor egy új világ kelt fel!
És azok közül, akik sokszor oly balgán és dicsekedve hetet-havat összehordanak a szabadságról, a határok széttöréséről és az emberszeretetről –, közülük vajon teljesítette-e már valaki ezt a folyamatot? A nacionalizmus például, mely a világot tűzbe és szenvedésbe dönti, a Vízöntő hatásának negatív következménye. Játszanak a valósággal, és meggyalázzák az igazságot. Idealista látszat-lelkesedésben élnek, és azt hiszik, elértek valamit. Megvetik a kereszténységet, mert ez állítólag fellép a népi, törzsi és nemzeti elvek ellen. Azt állítják, hogy a kereszténység fel akarja oszlatni a népek, törzsek és nemzetek önálló szervezeteit, aminek végzetes következménye lenne az örökletes fajközösségekre. Szerintük egy nép csak akkor tudná újra megtalálni az egységét, ha a kereszténység teljesen elpusztulna. A nemzeti szocialista vezetőknek ezen szavai világosan mutatják negatív beállítottságukat a Vízöntőhöz és Isten hármas egységéhez. Az ilyen beállítottság következtében a kovász kifelé tör és robban. A következmény: megsemmisülés és elfajulás. Uránusz birtokba veszi az ilyen embert. A hamis tűz megérinti belsejét, és kitör rajta.

A Gnózis kereszténysége azonban Isten ereje, és nem tantétel. Ezért mondja a rózsakeresztes – elődjét, Rózsakereszt Keresztélyt követvén –, hogy Jesus mihi omnia: Jézus mindenem! Akik azt hiszik, hogy képesek Krisztus mint erő és igazi szabadító nélkül élni, tehát nem szállanak alá BENNE, azokat Aquarius feltöri, és a természet materializmusának hanyatlásába esnek.
Érthető, hogy a természetember félelemtől reszketve igyekszik megszabadulni Krisztus forradalmi, támadó erejétől. A kereszténységet csak olyan hősök élik meg, akiknek elég bátorságuk és belátásuk van ahhoz, hogy a természet szerint alászálljanak.
Csak ekkor mutatja meg igazi arculatát a kereszténység. Ha ledobja külső ruházatát, akkor megmutatkozik, hogy alatta a Gnózis, Isten ismerete található-e, ami az embert a háromszoros mágikus formula igazságához vezeti:
Ex Deo nascimur,
in Jesu morimur,
per Spiritum Sanctum reviviscimus.
Istentől születni – az akarat által; Jézusban alászállni – a bölcsesség által; a Szent Szellem által újjászületni – a tevékenység által.
Ez a gnosztikus keresztények háromszoros feladata. Mindazok, akik ezt a háromszoros megélést tapasztalják, újjászületett bölcsekként mondják:
„Jesus mihi omnia.”

Z.W. Leene beszéde, aki az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája három alapítójának egyike volt. Haarlem, 1935. ápr. 14.

Pentagram 1997/4/

Letöltöm az ingyenes Aquarius Kincsei folyóirat kiadványait!

Tartalomból

Szellemi kincsek

 

„Én vagyok a halhatatlanság és a halál, Lélek és Anyag.” 
Hamvas Béla: Részletek 
Pierre Teilhard de Chaldrin – idézet

 

Gondolkodtató 

Hangya Zsolt: Éghajlatváltozás

 

Szabad polc  

Mayer Zsolt: Dorog, eső zuhog, a busz böröng

 

Mozgó 

Héty Péter: Vágyból születik, porrá lesz… 

Hangoló Keith Jarrett: „Spirits”

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. további információk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close