Miről szól ez a Tájékoztató?

Az Aquarius Kulturális Alapítvány által szervezett rendezvényen való részvételre irányuló szerződés teljesítéséhez szükséges, hogy bizonyos személyes adatait kezeljük: ennek részleteiről és az Ön ehhez kapcsolódó jogairól adunk tájékoztatást. További információkért kérjük, hogy forduljon személyesen kollégánkhoz.

 

Ki fogja kezelni a személyes adataimat?

Az Aquarius Kulturális Alapítvány (székhely: HU-2528 Úny, Újtelep 094/5) mint adatkezelő, esetenként pedig adatfeldolgozók.

 

Milyen személyes adataimat kezelik?

A rendezvényre vonatkozó regisztráció során megadott, a regisztrációs lapon szereplő személyes adatokat. Emellett kezeljük azoknak a személyeknek az azonosításhoz szükséges személyes adatait, akik a rendezvényen Önnel együtt az Ön részünkre adott tájékoztatása alapján részt vesznek. A rendezvényről kép- és hangfelvétel készül, amelyeken – a közönség tagjaként – az Ön képmása és hangja is megjelenhet. Ilyen esetben kezeljük az Ön képmását és az Ön hangjáról készült felvételt.

 

Milyen célra használják fel az adataimat?

A szerződés teljesítéséhez, jellemzően: számlázás, bérlet és jegyek kiállítása/átadása, a rendezvényekre történő beléptetés, adatszolgáltatás hatóságok részére, panaszkezelés, szolgáltatásfejlesztés, promóció céljára. Ha az adatait ezektől eltérő célra kívánjuk kezelni, akkor erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 

Milyen alapon kezelik az adataimat?

Az adatkezelés jogalapját elsődlegesen maga a rendezvényre vonatkozó szerződés teljesítése adja meg (azaz ha Ön nem adja meg számunkra a megjelölt adatokat, akkor nem fog létrejönni a szerződés, illetve nem tudjuk megfelelően teljesíteni).

 

A számlázáshoz szükséges adatok kezelését a hatályos adó-, számviteli és egyéb jogszabályok írják elő. Ebből következően esetenként a jogi kötelezettségeink teljesítése során adatokat kell szolgáltatnunk Önről a hatóságok vagy akár a bíróságok részére.

 

Azoknak a személyeknek az azonosításhoz szükséges személyes adatait, akik a rendezvényen az Ön részünkre adott tájékoztatása alapján jelennek meg, a szerződés teljesítése és a – főként a beléptetéshez kapcsolódó – jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük.

 

A személyes adatokat a saját jogi érdekeink érvényesítése során is kezeljük (pl. esetleges visszaélések megelőzése; számlatartozások rendezése; hatósági/bírósági eljárásokban bizonyíték szolgáltatása, szolgáltatásaink fejlesztése és rendezvényeink promóciója a rendezvényekről készült kép- és hangfelvételek útján).

 

Egyes adatok kezelése esetében az érintett hozzájárulása jelenti az adatkezelés jogalapját. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett jogosult a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Meddig kezelik az adataimat?

A szerződéses jogviszonyból fakadó jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a jogviszony megszűnéséig, az abból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig, illetve őrzési időről rendelkező jogszabályok által előírt ideig kezeljük a személyes adatokat. Ennek megfelelően, az adó- és számviteli okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt határidőig (adózási iratoknál az adó megállapításához való jog elévüléséig, számviteli iratoknál min. 8 évig, a nem selejtezhető iratoknál korlátlan ideig) kezeljük.

 

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

 

Az előadásokról készült kép- és hangfelvételeket korlátlan ideig őrizzük.

 

Hozzájutnak-e mások is az adataimhoz?

A személyes adatokat továbbíthatjuk olyan harmadik személy részére, amely a részünkre a fent meghatározott jogok gyakorlása, illetve kötelezettségek teljesítése körében szolgáltatást nyújt, ha e szolgáltatás teljesítéséhez ezen adatok továbbítása szükséges. Különösen a rendezvényekre történő beléptetéshez, a rendezvényeken történő ügyfélkiszolgáláshoz, az ügyviteli és informatikai rendszereink üzemeltetéséhez és a könyveléshez kapcsolódó feladatok ellátása céljából továbbíthatjuk az ezekhez a tevékenységekhez szükséges személyes adatokat az e feladatokat ellátó harmadik személyek részére.

 

Az előadásokról készült kép- és hangfelvételeket nyilvánosan elérhetővé tehetjük.

 

Adatfeldolgozóink az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően minden személyes adatot törölnek vagy visszajuttatnak a részünkre, és törlik a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog a személyes adatok tárolását írja elő.

 

Milyen jogaim vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?

  • Ön bármikor kérheti adatai helyesbítését, korlátozását, törlését, továbbá az kérhet az adatkezelésről teljeskörű konkrét tájékoztatást. Kérheti azt is, hogy vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően személyes adatait tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban átadjuk, illetve adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsuk. Ezeket a kéréseket az Alapítvány 1 hónapon belül teljesíti.
  • Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során jogszabályt sértettünk, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

Elérhetőségei: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.

  • Ha adatkezelésünk során megsértettük a jogait, akkor az Ön (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információkat a www.birosag.hu honlapon tudhat meg.
  • Az Ön felelőssége: kérjük, hogy a megadott adataiban bekövetkezett változást lehetőleg 3 napon belül jelezze felénk azért, hogy adatai naprakészek legyenek az adatbázisainkban.
    • Az adatok helyességét nem ellenőrizzük, ezért kérjük, hogy minden esetben csak és kizárólag a saját személyes adatait, illetve olyan személyek személyes adatait adja meg részünkre, akik a személyes adataik átadásához hozzájárultak. Kérjük, hogy jelen Tájékoztatónkat ismertesse meg azokkal a személyekkel, akiknek személyes adatait a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban megadja a részünkre. A más nevében megadott személyes adatok kezeléséből eredő jogsérelemért vagy kárért nem vállalunk felelősséget.
  • A Tájékoztató módosítása: A Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosíthatjuk – ilyen esetben erről, a módosítás tényéről és lényegéről, valamint hatályba lépésének időpontjáról Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk. Az itt nem rendezett kérdésekben az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók. A Tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó.

X

 

Utolsó módosítás: 2018. október 11.